Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: Dušan Kuruc FOTO-KURUC
Sídlo: Nitrianská cesta 1647/20, 94001 Nové Zámky
IČO: 17633036
IČ DPH: SK1028002294
Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Nové Zámky od 27.2.2008.
Číslo živnostenského registra: 404-5993

Číslo účtu (IBAN): SK68 0900 0000 0002 4022 2286
SWIFT(BIC): GIBASKBX

Telefón: +421 905 855 993
E-mail: sublimacia@sublimacia.sk, objednavky@sublimacia.sk